Privatlivspolitik

Behandling af oplysninger
I forbindelse med din ansøgning om at blive sæddonor og SellmerDiers Sædbanks efterfølgende udvælgelses- og screeningsprocedure indsamler og behandler vi en række personoplysninger om dig.
I denne privatlivspolitik beskrives, hvordan SellmerDiers Sædbank behandler, bruger og videregiver dine personoplysninger.

Typer af oplysninger
SellmerDiers Sædbank indsamler og behandler under godkendelsesproceduren følgende typer af personoplysninger om dig:

Almindelige kategorier af personoplysninger
Navn, adresse, e-mailadresse, telefonnummer, personnummer, køn, familierelationer, arbejdsrelationer, uddannelse, foto, erstatnings-cpr., højde, vægt, øjenfarve.

Særlige kategorier af personoplysninger ("følsomme personoplysninger")
Helbredsoplysninger (f.eks. journaloplysninger, prøvesvar, tests mv.), oplysninger om seksuelle forhold, straffeattest, race og etnisk oprindelse samt genetisk materiale i form af sædprøver og blodprøver.

Formål
Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål

 • At kunne gennemføre den screenings- og godkendelsesprocedure, der er påkrævet i bl.a. vævsloven og i SellmerDiers’ interne betingelser for at kunne blive godkendt som sæddonor.
 • Kommunikation med andre sundhedspersoner, læger, sygehuse eller laboratorier som en del af denne godkendelsesprocedure.
 • Overholde vores forpligtelser i henhold til gældende lovgivning, herunder vævsloven, EU’s databeskyttelsesforordning, databeskyttelsesloven og anden relevant sundhedsretlig lovgivning, f.eks.:
 • Dokumentationspligt.
 • Overholdelse af basale principper for behandling af personoplysninger og juridisk hjemmel for behandlingen.
 • Iværksættelse og vedligeholdelse af tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger.
 • Undersøgelse af mistanke eller viden om sikkerhedsbrud og rapportering til individer og myndigheder.
 • Håndtering af forespørgsler og klager fra registrerede og andre.
 • Håndtering af inspektioner og forespørgsler fra tilsynsmyndigheder.
 • Håndtering af tvister med registrerede og tredjeparter.
 • Statistiske undersøgelser og videnskabelig forskning.

Frivillighed
Når vi indsamler personoplysninger direkte fra dig, giver du personoplysningerne frivilligt. Du er ikke forpligtet til at give disse personoplysninger til os. Konsekvensen af ikke at give os personoplysningerne vil være, at vi ikke kan varetage formålene ovenfor, herunder at du ikke vil kunne gennemgå den nødvendige godkendelsesprocedure og derved ikke kan blive godkendt som sæddonor hos SellmerDiers Sædbank.

Kilder
I nogle tilfælde indsamler vi personoplysninger om dig fra andre sundhedspersoner, f.eks. din praktiserende læge (efter forudgående aftale med dig) eller fra laboratorier i forbindelse med testning. Vi behandler de modtagne oplysninger i overensstemmelse med denne privatlivspolitik.

Videregivelse af personoplysninger
I det omfang det er nødvendigt for den konkrete godkendelsesprocedure af dig som sæddonor, vil dine personoplysninger blive videregivet og delt med følgende modtagere.

 • Der videregives oplysninger til andre sundhedspersoner, herunder din praktiserende læge (efter forudgående aftale med dig), hvis det er nødvendigt af hensyn til et aktuelt godkendelsesforløb.
 • Ved test af sæd-/blodprøver videregives prøverne til laboratorier.

Lovgrundlag for behandling og videregivelse af personoplysninger
Det juridiske grundlag for at indsamle, behandle og videregive dine personoplysninger er

 • Til brug for screenings- og godkendelsesproceduren som sæddonor indsamles, behandles og videregives almindelige personoplysninger i medfør af Databe-skyttelsesforordningens artikel 6(1)(a),(b) og (c), mens de følsomme person-oplysninger indsamles, behandles og videregives i medfør af Databeskyttelses-forordningens artikel 9(2)(a),(b) og (h).
 • Herudover er vi i visse tilfælde forpligtet til at behandle en række personoplys-ninger om dig efter reglerne om patientbehandling i medfør af autorisationslovens kap. 6, bekendtgørelse om sundhedspersoners journaler (Journalførings-bekendtgørelsen) særligt §§ 5-10, samt Sundhedslovens kap. 9.

Tilbagekaldelse af samtykke
Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på samtykke, har du ret til at tilbagekalde samtykket. Hvis du tilbagekalder samtykket, påvirker det ikke behandlingen forud for tilbagekaldelse af samtykket, herunder en videregivelse baseret på samtykke.

Brug af databehandlere
Dine personoplysninger kan behandles og opbevares hos vores databehandlere, som opbevarer dem på vegne af og efter instruks fra os. Vores databehandlere omfatter:
• Microsoft - Office 365
• DanDomain (Systemhus)
• TDL - The Doctors Laboratory (laboratorium)
• OUH - Odense Universitetshospital (laboratorium)

Opbevaringsperiode
Vi opbevarer personoplysninger om dig, så længe vi har behov for at varetage de overfor angivne formål. Hvis du ikke bliver godkendt til donorprogrammet, slettes alle dine data som udgangspunkt senest 6 måneder, efter du meddeles afslag. Hvis sædbankens læge tager del i screeningsproceduren, f.eks. hvis lægen giver dig tilbagemelding på blodprøve eller sædprøve, har vi i henhold til journalføringsbekendtgørelsen pligt til at føre dette til journal og at opbevare journaloplysningerne i minimum 10 år efter seneste tilførsel til journalen.

Der kan endvidere opstå særlige tilfælde, hvor vi er nødsaget til at opbevare dine personoplysninger i længere tid, f.eks. i forbindelse med en klagesag eller erstat-ningssag, hvor oplysninger i så fald vil blive opbevaret, indtil sagen er endeligt afsluttet.

Hvis du godkendes som donor, vil du i forbindelse med indgåelsen af kontrakten for donorer, få gennemgået privatlivspolitikken for godkendte donorer på kontrakt. Heri fremgår bl.a., at dine oplysninger vil blive opbevaret i 30 år efter klinisk brug af din donorsæd.

Dine rettigheder
Efter databeskyttelsesforordningen har du en række rettigheder i forhold til SellmerDiers Sædbank behandling af dine oplysninger. Du kan til enhver tid benytte dig af rettighederne. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte SellmerDiers Sædbank.

Dine rettigheder er:

 • Ret til at se dine oplysninger (indsigtsret)
  Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.
 • Ret til berigtigelse (rettelse)
  Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet. SellmerDiers Sædbank har pligt til at tage stilling til anmodningen.
 • Ret til sletning
  I særlige tilfælde har du ret til at få oplysningerne slettet inden det tidspunkt, de ellers ville blive slettet på. SellmerDiers Sædbank har pligt til at tage stilling til anmodningen.
 • Ret til begrænsning af behandlingen
  Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få behandlingen begrænset, må vi fremover kun behandle oplysninger – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på, at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.
 • Ret til indsigelse
  Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

Du kan læse mere om rettighederne i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som findes på www.datatilsynet.dk.

Kontakt eller klage
Hvis du har spørgsmål vedrørende behandlingen af dine personoplysninger, udnyttelsen af dine rettigheder, eller ønsker du at klage, er du velkommen til at kontakte os.

Henvendelse kan ske til:
SellmerDiers Sædbank ApS (CVR 38339087)

Sædbanken har adresser på:
Ørestads Boulevard 61 F,
2300 København S
Direktør Anette Sellmer (e-mail: anette@sellmerdiers.dk)
Tlf.: 2055 6595

og

Store Torv 8, 4. sal
8000 Aarhus C
Direktør Liza Diers (e-mail: liza@sellmerdiers.dk)
Tlf.: 2055 6595

Medfører dette ikke afklaring, kan en eventuel klage herefter rettes til Datatilsynet. Den aktuelle kontaktadresse kan findes på www.datatilsynet.dk.

Dato: 14.5.2018.

Adjust cookies
Essential cookeis
Session cookies,
Performance cookies
Google Analytics,
Functional cookies
Targeting cookies
By using this website you accept the use of cookies. Set preferences or close this message