Privatlivspolitik

Behandling af oplysninger
I forbindelse med din ansøgning om at blive sæddonor og hvis du får foretaget en sædanalyse, indsamler og behandler vi en række personoplysninger om dig. Hvis du efterfølgende bliver godkendt som donor, indsamler og behandler vi ligeledes en række oplysninger om dig.  Vi har beskyttelse af dine personoplysninger og fortrolighed som højeste prioritet.

I denne privatlivspolitik beskrives, hvordan behandler, bruger og videregiver dine personoplysninger. Først beskrives behandlingen af personoplysninger for donoransøgere og sædanalysekunder. Derefter beskrives behandlingen af personoplysninger for godkendte donorer på kontrakt.  

Donoransøgere og sædanalysekunder

Typer af oplysninger 
-Donoransøgere
Sædbanken indsamler og behandler under godkendelsesproceduren følgende typer af personoplysninger om dig: 

Almindelige kategorier af personoplysninger: 
Navn, adresse, e-mailadresse, telefonnummer, personnummer, køn, familierelationer, arbejdsrelationer, uddannelse, foto, erstatnings-cpr., højde, vægt, øjenfarve.  

Særlige kategorier af personoplysninger ("følsomme personoplysninger"): 
Helbredsoplysninger (f.eks. journaloplysninger, prøvesvar, tests mv.), oplysninger om seksuelle forhold, straffeattest, race og etnisk oprindelse samt genetisk materiale i form af sædprøver og blodprøver.  

-Kunder, der får foretaget en sædanalyse
Hvis du får foretaget en sædanalyse, indsamler og behandler vi følgende typer af personoplysninger om dig: 

Særlige kategorier af personoplysninger ("følsomme personoplysninger"): 
Helbredsoplysninger (oplysning om din sædkvalitet) samt genetisk materiale i form af sædprøven.  

Formål 
Vi behandler donoransøgeres personoplysninger til følgende formål: 

 • At kunne gennemføre den screenings- og godkendelsesprocedure, der er påkrævet i bl.a. vævslovgivningen og i sædbankens interne betingelser for at kunne blive godkendt som sæddonor.

Vi behandler oplysninger på kunder, der får foretaget en sædanalyse, til følgende formål:

 • At kunne udføre sædanalysen og efterfølgende formidle resultatet af analysen til dig.
 • At kunne håndtere evt. betaling for sædanalysen.

Derudover kan vi behandle personoplysningerne til følgende generelle formål:

 • Overholde vores forpligtelser i henhold til gældende lovgivning, herunder vævsloven, EU’s databeskyttelsesforordning, databeskyttelsesloven og anden relevant sundhedsretlig lovgivning, f.eks.
  • Dokumentations- og journalpligt
  • Iværksættelse og vedligeholdelse af tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger.
  • Undersøgelse af mistanke eller viden om sikkerhedsbrud og rapportering til individer og myndigheder.
  • Håndtering af forespørgsler og klager fra registrerede og andre.
  • Håndtering af inspektioner og forespørgsler fra tilsynsmyndigheder.
  • Håndtering af tvister med registrerede og tredjeparter.

Frivillighed 
Når vi indsamler personoplysninger direkte fra dig, giver du personoplysningerne frivilligt. Du er ikke forpligtet til at give disse personoplysninger til os, men som donoransøger må du dog ikke fortie sygdomsoplysninger. Konsekvensen af ikke at give os personoplysningerne vil være, at vi ikke kan varetage formålene ovenfor. Eksempelvis vil du ikke vil kunne få foretaget en sædanalyse. Som donoransøger vil du ikke kunne gennemgå den nødvendige godkendelsesprocedure og derved ikke blive godkendt som sæddonor. 
 
Kilder 
Vi modtager primært personoplysningerne fra dig selv.

Er du donoransøger indsamler vi i nogle tilfælde personoplysninger om dig fra andre sundhedspersoner, f.eks. din praktiserende læge (efter forudgående aftale med dig) eller fra laboratorier i forbindelse med testning. Vi behandler de modtagne oplysninger i overensstemmelse med denne privatlivspolitik.  
 
Videregivelse af personoplysninger 
Er du donoransøger, vil dine personoplysninger blive videregivet og delt med følgende modtagere, 

 • Der videregives oplysninger til andre sundhedspersoner, herunder din praktiserende læge (efter forudgående aftale med dig), hvis det er nødvendigt af hensyn til et aktuelt donorgodkendelsesforløb.
 • Ved donoransøgeres test af blod-/urinprøver videregives prøverne til laboratorier.

Vi videregiver ikke oplysninger på kunder, der får foretaget en sædanalyse.

Lovgrundlag for behandling og videregivelse af personoplysninger 
Det juridiske grundlag for at indsamle, behandle og videregive dine personoplysninger er:

-Donoransøgere 
Til brug for screenings- og godkendelsesproceduren som sæddonor indsamles, behandles og videregives almindelige personoplysninger i medfør af Databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(a),(b) og (c), mens de følsomme personoplysninger indsamles, behandles og videregives i medfør af Databeskyttelsesforordningens artikel 9(2)(a),(b) og (h).

 • Udover den nævnte vævslovgivning m.v. er vi i visse tilfælde forpligtet til at behandle en række personoplysninger om dig efter reglerne om patientbehandling i medfør af autorisationslovens kap. 6, bekendtgørelse om sundhedspersoners journaler (Journalføringsbekendtgørelsen) særligt §§ 5-10, samt Sundhedslovens kap. 9.

-Kunder, der får foretaget en sædanalyse

 • De almindelige personoplysninger indsamles i medfør af Databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(b), mens de følsomme personoplysninger indsamles og behandles i medfør af Databeskyttelsesforordningens artikel 9(2)(a).

Tilbagekaldelse af samtykke 
Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på samtykke, har du ret til at tilbagekalde samtykket. Konsekvensen er, at du ikke vil kunne blive godkendt som sæddonor eller få foretaget en sædanalyse. 
Hvis du tilbagekalder samtykket, påvirker det ikke behandlingen forud for tilbagekaldelse af samtykket, herunder en videregivelse baseret på samtykke. 
 
Brug af databehandlere 
Dine personoplysninger kan behandles og opbevares hos vores databehandlere, som opbevarer dem på vegne af og efter instruks fra os. Vores databehandlere omfatter: 

 • IT-softwareudbyder (Microsoft) 
 • IT-firma, der leverer back-up- og supportydelser m.v.
 • Hjemmesidefirma, herunder domænehosting-firma
 • Testlaboratorier

Opbevaringsperiode 
Vi opbevarer personoplysninger om dig, så længe vi har behov for at varetage de overfor angivne formål. 

 • Har du fået foretaget en sædanalyse, sletter vi alle dine data efter senest 6 måneder.
 • Er du donoransøger, og bliver du ikke bliver godkendt til donorprogrammet, slettes alle dine data som udgangspunkt senest 6 måneder, efter du meddeles afslag. 
 • Hvis sædbankens læge tager del i screeningsproceduren som donoransøger , f.eks. ved lægeundersøgelse eller hvis lægen giver dig tilbagemelding på diverse tests, har vi i henhold til journalføringsbekendtgørelsen pligt til at føre dette til journal og at opbevare journaloplysningerne i minimum 10 år efter seneste tilførsel til journalen. 
 • Der kan endvidere opstå særlige tilfælde, hvor vi er nødsaget til at opbevare dine personoplysninger i længere tid, f.eks. i forbindelse med en klagesag eller erstatningssag, hvor oplysninger i så fald vil blive opbevaret, indtil sagen er endeligt afsluttet. 
 • Hvis du godkendes som donor, vil du i forbindelse med indgåelsen af kontrakten for donorer, få gennemgået privatlivspolitikken for godkendte donorer på kontrakt. Heri fremgår bl.a., at dine oplysninger vil blive opbevaret i 30 år efter klinisk brug af din donorsæd.

Dine rettigheder 
Efter databeskyttelsesforordningen har du en række rettigheder i forhold til sædbanken behandling af dine oplysninger. Du kan til enhver tid benytte dig af rettighederne. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte sædbanken.  

Dine rettigheder er: 

 • Ret til at se dine oplysninger (indsigtsret)
  Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger. 
 • Ret til berigtigelse (rettelse)
  Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet. Sædbanken har pligt til at tage stilling til anmodningen. 
 • Ret til sletning
  I særlige tilfælde har du ret til at få oplysningerne slettet inden det tidspunkt, de ellers ville blive slettet på. Sædbanken har pligt til at tage stilling til anmodningen. 
 • Ret til begrænsning af behandlingen
  Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få behandlingen begrænset, må vi fremover kun behandle oplysninger – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på, at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.  
 • Ret til indsigelse
  Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.  

Du kan læse mere om rettighederne i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som findes på www.datatilsynet.dk 

Kontakt eller klage 
Hvis du har spørgsmål vedrørende behandlingen af dine personoplysninger, udnyttelsen af dine rettigheder, eller ønsker du at klage, er du velkommen til at kontakte os, se kontaktoplysninger nedenfor. 

Medfører dette ikke afklaring, kan en eventuel klage herefter rettes til Datatilsynet. Den aktuelle kontaktadresse kan findes på www.datatilsynet.dk 

Henvendelse kan ske til:

Donoransøgere og sædanalysekunder i København og Aarhus
Dataansvarlig er:
SellmerDiers ApS
Store Torv 8, 1. sal,
2300 København S
E-mail: salg@sellmerdiers.dk
Tlf.: 2055 6595

og

Donoransøgere og sædanalysekunder i Aalborg
Dataansvarlig er:
SellmerDiers Aalborg ApS
Boulevarden 6, 1. sal,
9000 Aalborg 
E-mail: info@sellmer-diers.dk 
Tlf.: 2180 1090

Godkendte donorer på kontrakt 

Typer af oplysninger 

Sædbanken indsamler og behandler følgende typer af personoplysninger om dig: 

Almindelige kategorier af personoplysninger 
Navn, adresse, e-mailadresse, telefonnummer, personnummer, køn, familierelationer, arbejde/erhverv, uddannelse, foto, erstatnings-cpr., højde, vægt, øjenfarve. Endvidere udarbejdes en udvidet profil, hvori donor afgiver en række oplysninger om fritidsinteresser, barndomsminder, personlighed m.v. 

Særlige kategorier af personoplysninger ("følsomme personoplysninger") 
Helbredsoplysninger (f.eks. journaloplysninger, prøvesvar, tests mv.), oplysninger om seksuelle forhold (risikoadfærd), straffeattest, race og etnisk oprindelse samt genetisk materiale i form af sædprøver og blodprøver.  

Formål 
Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål 

 • Hovedformålet med behandlingen af personoplysningerne er at overholde de standarder, der er fastsat for kvalitet og sikkerhed ved udtagning, testning, forarbejdning, konservering, opbevaring og distribution af sædceller samt assisteret reproduktion med donorsæd. Reglerne er fastsat i EU-direktiv om væv og celler og implementeret i dansk lovgivning i Vævsloven, Vævsbekendtgørelsen, Lov om assisteret reproduktion i forbindelse med behandling, diagnostik og forskning m.v. og Bekendtgørelse om assisteret reproduktion, f.eks.
  • Løbende testning og helbredsundersøgelse under donors deltagelse i donorprogrammet.
  • Kommunikation med andre sundhedspersoner, læger, sygehuse eller laboratorier som en del af disse løbende undersøgelser og testning.
  • Udredning af alvorlige uønskede hændelser og bivirkninger.
  • Formidling af kontakt mellem åbne donorer og donorbørn, der henvender sig efter det fyldte 18. år.
 • Præsentation af donor på sædbankens hjemmeside (alle persondata præsenteres i pseudonymiseretform),
 •  Overholde vores forpligtelser i henhold til gældende lovgivning, herunder vævslovgivningen, EU’s databeskyttelsesforordning, databeskyttelsesloven og anden relevant sundhedsretlig lovgivning, f.eks.
  • Dokumentations- og journalpligt.
  • Overholdelse af basale principper for behandling af personoplysninger og juridisk hjemmel for behandlingen.
  • Iværksættelse og vedligeholdelse af tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger.
  • Undersøgelse af mistanke eller viden om sikkerhedsbrud og rapportering til individer og myndigheder.
  • Håndtering af forespørgsler og klager fra registrerede og andre.
  • Håndtering af inspektioner og forespørgsler fra tilsynsmyndigheder.
  • Håndtering af tvister med registrerede og tredjeparter.
  • Statistiske undersøgelser og videnskabelig forskning.

Frivillighed 
Når vi indsamler personoplysninger direkte fra dig, giver du personoplysningerne frivilligt. Du er ikke forpligtet til at give disse personoplysninger til os, men som donor må du dog ikke fortie sygdomsoplysninger. Konsekvensen af ikke at give os personoplysningerne vil være, at vi ikke kan varetage formålene ovenfor, herunder at du ikke vil kunne virke som sæddonor hos sædbanken. 
 
Kilder 
I nogle tilfælde indsamler vi personoplysninger om dig fra andre sundhedspersoner, f.eks. din praktiserende læge (efter forudgående aftale med dig) eller fra laboratorier i forbindelse med testning. Vi behandler de modtagne oplysninger i overensstemmelse med denne privatlivspolitik.  
 
Videregivelse af personoplysninger 
I det omfang det er nødvendigt i det konkrete donorforløb, vil dine personoplysninger blive videregivet og delt med følgende modtagere (oplysningerne bliver, så vidt det er muligt, alene videregivet i pseudonymiseret form),  

 • Myndigheder efter reglerne i vævsdirektivet, vævslovgivningen og lov om assisteret reproduktion og særlovgivning, f.eks. Styrelsen for Patientsikkerhed og Sundhedsstyrelsen, herunder i andre lande efter national lovgivning.
 • Fertilitetsklinikker, vævscentre, hospitaler, læger og andre sundhedspersoner efter reglerne i vævsdirektivet, vævslovgivningen, lov om assisteret reproduktion og særlovgivning, herunder i andre lande efter national lovgivning.
 • Kunder
 • Donorbørn af ID-release donorer, der ønsker kontakt med deres donor efter det fyldte 18. år
 • Andre selskaber i SellmerDiers koncernen
 • Laboratorier 
 • Fragtfirma

Lovgrundlag for behandling og videregivelse af personoplysninger 
Det juridiske grundlag for at indsamle, behandle og videregive dine personoplysninger er, 

 • Vævsdirektivet, vævslovgivningen og lov om assisteret reproduktion. Derudover er vi forpligtet til at behandle en række personoplysninger om dig efter reglerne om patientbehandling i medfør af autorisationslovens kap. 6, bekendtgørelse om sundhedspersoners journaler (Journalføringsbekendtgørelsen) særligt §§ 5-10, samt Sundhedslovens kap. 9. 
 • I relation til Databeskyttelsesforordningens regler indsamles, behandles og videregives de almindelige personoplysninger i medfør af Databeskyttelsesfor-ordningens artikel 6(1)(a), (b) og (c), og de følsomme personoplysninger i medfør af Databeskyttelsesforordningens artikel 9(2)(a), (b), (f), (h) og (i).  

Tilbagekaldelse af samtykke 
Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på samtykke, har du ret til at tilbagekalde samtykket. Hvis du tilbagekalder samtykket, påvirker det ikke behandlingen forud for tilbagekaldelse af samtykket, herunder en videregivelse baseret på samtykke. 
 
Brug af databehandlere 
Dine personoplysninger kan behandles og opbevares hos vores databehandlere, som opbevarer dem på vegne af og efter instruks fra os. Vores databehandlere omfatter: 

 • IT-softwareudbyder (Microsoft) 
 • IT-firma, der leverer back-up- og supportydelser m.v.
 • Hjemmesidefirma, herunder domænehosting-firma
 • Testlaboratorier

Opbevaringsperiode 
Vi opbevarer personoplysninger om dig, så længe vi har behov for at varetage de ovenfor angivne formål. Journaloplysninger, herunder helbredsoplysninger, oplysninger om race, etnicitet, seksuelle forhold og genetiske data samt identifikationsoplysninger opbevares i minimum 30 år efter klinisk brug af hensyn til at sikre sporbarhed fra donor til recipient og vice versa, hvilket er et lovkrav, jf. vævslovens § 12 og vævsbekendtgørelsens §§ 16 og 21. Der kan opstå tilfælde, hvor vi er nødsaget til at opbevare dine personoplysninger i længere tid, f.eks. i forbindelse med en klagesag eller erstatningssag, hvor oplysninger i så fald vil blive opbevaret, indtil sagen er endeligt afsluttet. 

Dine rettigheder 
Efter databeskyttelsesforordningen har du en række rettigheder i forhold til sædbank behandling af dine oplysninger. Du kan til enhver tid benytte dig af rettighederne. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte sædbanken.  

Dine rettigheder er: 

 • Dine rettigheder er: 

  • Ret til at se dine oplysninger (indsigtsret)
   Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger. 
  • Ret til berigtigelse (rettelse)
   Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet. Sædbanken har pligt til at tage stilling til anmodningen. 
  • Ret til sletning
   I særlige tilfælde har du ret til at få oplysningerne slettet inden det tidspunkt, de ellers ville blive slettet på. Sædbanken har pligt til at tage stilling til anmodningen. 
  • Ret til begrænsning af behandlingen
   Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få behandlingen begrænset, må vi fremover kun behandle oplysninger – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på, at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.  
  • Ret til indsigelse
   Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.  

Du kan læse mere om rettighederne i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som findes på www.datatilsynet.dk 

Kontakt eller klage 
Hvis du har spørgsmål vedrørende behandlingen af dine personoplysninger, udnyttelsen af dine rettigheder, eller ønsker du at klage, er du velkommen til at kontakte os, se kontaktoplysninger nedenfor. 

Henvendelse kan ske til:

Godkendte donorer på kontrakt i København og Aarhus
Dataansvarlig er:
SellmerDiers ApS
Store Torv 8, 1. sal,
8000 Aarhus C
E-mail: salg@sellmerdiers.dk
Tlf.: 2055 6595

og

Godkendte donorer på kontrakt i Aalborg
Dataansvarlig er:
SellmerDiers Aalborg ApS
Boulevarden 6, 1. sal,
9000 Aalborg 
E-mail: info@sellmer-diers.dk 
Tlf.: 2180 1090

Medfører dette ikke afklaring, kan en eventuel klage herefter rettes til Datatilsynet. Den aktuelle kontaktadresse kan findes på www.datatilsynet.dk 

Dato: 20.11.2019

Adjust cookies
Essential cookeis
Session cookies,
Performance cookies
Google Analytics,
Functional cookies
Targeting cookies
By using this website you accept the use of cookies. Set preferences or close this message